Gamification

Magelungen är ett progressivt företag där betydelsen av att undersöka nya vägar till elevers kunskapsinhämtning är signifikant. Därför har vi beslutat att fördjupa oss i det så kallade spelbaserade lärandet.

I nuläget bedriver vi på några av våra enheter spelifierad undervisning anpassad för elever i behov av särskilt stöd. Det vill säga att de enheterna i sin undervisning och, till viss del, behandling förstärker sin verksamhet med speldesign och spelkomponenter - gamification.

Gamification eller spelifiering är användandet av spelmekanismer inom aktiviteter som traditionellt inte hör samman med spelande. Det är ett sätt att öka interaktionen för att därmed öka användarens engagemang. Spelifiering (gamification) handlar inte om att spela spel inte heller om digital teknik, utan om hur pedagogik och psykologi kan samspela för att öka engagemang, effektivitet och arbetsglädje i skolan.

Se när Adam ger en kort förklaring vad gamification kan hjälpa eleverna med:

 Vi har också inlett ett samarbete med spelföretaget Ludosity Learning där några enheter har börjat använda deras serious game Cloud Islands för att öka elevernas motivation och lärande. Magelungen är pedagogiska rådgivare för spelets fortsatta utveckling. Utöver det har en del enheter under det gånga och det nuvarande läsåret genomfört olika skolprojekt i Minecraft.

Vi på Magelungen vill gärna dela med oss av våra kunskaper. Därför har inför nästa termin sytt ihop tre fortbildningspaket inom spelifiering (gamification) baserade på forskning och våra erfarenheter av ovanstående projekt:

Spelifierat lärande – hjälper elever i behov av särskilt stöd

Utbildningen ger en genomgående förklaring varför elever i behov av särskilt stöd gagnas av en spelifierad klassrumsmiljö. Den demonstrerar hur dessa elever kan stöttas och inkluderas genom spelifiering (gamification). Deltagaren får i utbildningen konkreta verktyg som kan appliceras på undervisningssituationer för att engagera samtliga elever i skolarbetet.

Formativ bedömning och spelifiering

Fortbildningen åskådliggör hur spelifiering (gamification) och formativ bedömning kan samverka för att öka elevernas lärande och höja deras motivation. Den ger en genomgång på hur de två metoderna är konstruerade och varför elever blir mer engagerade när metoderna får används i en växelverkan. Utbildningen visar också vilka verktyg inom de bägge metoderna som är effektiva att korsbefrukta och hur man kan applicera det i klassrummet. 

Spelifierade lektioner och undervisningsblock.

Utbildningen synliggör och ger konkreta metoder hur man spelifierar, inte bara en lektion utan under en längre läroperiod. Den demonstrerar vilka strategier inom gamification som är effektiva för kortsiktiga och snabba respektive långsiktiga och långsamma resultat. Olika analoga och digitala verktyg åskådliggörs, hur de kan appliceras i klassrumssituationen samt vilka fördelar respektive nackdelar verktygen har.

Om ni vill boka en fortbildning eller har frågor om projekten.
Kontakta Adam Palmquist.

Kontakta oss

Adam Palmquist

Utvecklingsledare, Föreläsare och Leg. Lärare

076 33 887 05