Gamification

Magelungen är ett progressivt företag där betydelsen av att undersöka nya vägar till elevers kunskapsinhämtning är signifikant. Därför har vi beslutat att fördjupa oss i det så kallade spelbaserade lärandet.

I dag bedriver vi på några av våra enheter en spelifierad undervisning anpassad för elever i behov av särskilt stöd. Det vill säga att de enheterna i sin undervisning och, till viss del, behandling förstärker sin verksamhet med speldesign och spelkomponenter - gamification.

Gamification eller spelifiering är användandet av spelmekanismer inom aktiviteter som traditionellt inte hör samman med spelande. Det är ett sätt att öka interaktionen för att därmed öka användarens engagemang. Gamification handlar inte om att spela spel inte heller om digital teknik, utan om hur pedagogik och psykologi kan samspela för att öka engagemang, effektivitet och arbetsglädje i skolan.

Se när Adam ger en kort förklaring vad gamification kan hjälpa eleverna med:

Var kan jag lära mig mer?

Adam Palmquist kommer att finnas på följande platser i sommar/höst för att tala om gamification: 

  • Spelbaserat lärande i skola och behandling, Almedalsveckan Gotland 4 juli
  • Gamification i skolan, Rikskonferens för specialpedagogik, Växjö 14 augusti
  • Det spelifierade klassrummet, Bok- och biblioteksmässan 28–29 september
  • Gamification and the future of Swedish Schools Swedish Game Conference, Skövde 18-20 oktober
  • Gamification i skolan International School-refusal conference, Danmark Köpenhamn 6 november
  • Gamification i skolan Skolforum, Stockholm 30 oktober
  • Gamification i skolan Digitaliserings dag, Växjö 31 oktober.
  • Gamification i skolan Settdagene, Norge Oslo 30 november

Vad händer i projektet nu?

Under vårterminen har vi tillsammans med Högskolan i Skövde gjort ett digitaliserat projekt om gamification i klassrummet med ett mycket tillfredsställande resultat. Det har skrivits en masteruppsats om projektet som katalogiseras och publiceras i sommar. Vi kommer att i höst utvärdera resultaten för att utveckla våra kompetenser på området ännu mer. 

Magelungen deltar just nu i forskningsprojektet "Spel som etableringsverktyg" vid Högskolan i Skövde. Projektet undersöker hur gamification kan hjälpa unga arbetslösa till arbetsmarknaden.  

Inom Magelungen kommer vi under HT-17 fortsätta med att fortbilda Magelungens personal i hur man kan använda gamification i skolan. Vi ser gamification som ett viktigt verktyg för att öka elevernas motivation och  resultat.

Vad har gjorts tidigare i projektet?

I projektet har Magelungen tidigare haft ett samarbete med spelföretaget Ludosity Learning där ett utvalt antal enheter speltestade deras serious game Cloud Islands som var framtaget för att öka elevernas motivation och lärande. Magelungen agerade pedagogiska rådgivare för spelet.

Jag vill att ni kommer till min skola för att föreläsa och ha workshop, går det? 

Vi på Magelungen vill gärna dela med oss av våra kunskaper. Därför har inför nästa läsår färdigställt två fortbildningspaket inom gamification baserade på forskning och våra erfarenheter av ovanstående projekt. Nedan följer två exempel på fortbildningar vi gjort på skolor i Stockholms området. 

Spelifierat lärande – hjälper elever i behov av särskilt stöd

Utbildningen ger en genomgående förklaring varför elever i behov av särskilt stöd gagnas av en spelifierad klassrumsmiljö. Den demonstrerar hur dessa elever kan stöttas och inkluderas genom gamification. Deltagaren får i utbildningen konkreta verktyg som kan appliceras på undervisningssituationer för att engagera samtliga elever i skolarbetet.

Formativ bedömning och spelifiering

Fortbildningen åskådliggör hur gamification och formativ bedömning kan samverka för att öka elevernas lärande och höja deras motivation. Den ger en genomgång på hur de två metoderna är konstruerade och varför elever blir mer engagerade när metoderna får används i en växelverkan. Utbildningen visar också vilka verktyg inom de bägge metoderna som är effektiva att korsbefrukta och hur man kan applicera det i klassrummet. 

 Givetvis anpassar vi fortbildningarna efter skolornas önskemål. Om ni vill boka en fortbildning eller har frågor om projekten kontakta Adam Palmquist.

 

Kontakta oss

Adam Palmquist

Utvecklingsledare, Föreläsare och Leg. Lärare

076 33 887 05