SPIRA

Skola – Praktik - Individstöd – Relationsskapande - Arbete

En öppenvårdsinsats för unga vuxna i åldern 16 – 22 år som av olika anledningar saknar en fungerande vardag och/eller en daglig sysselsättning. SPIRA vänder sig till unga vuxna med varierande problematik såsom återkommande konflikter med föräldrar, skola eller andra delar av vuxenvärlden. Det kan även röra sig om andra svårigheter kopplade till att hantera sociala relationer och/eller riskbeteende för att utveckla missbruk eller kriminalitet samt även psykiatrisk problematik.

SPIRA kan vara den första öppenvårdsinsatsen som beviljas från socialtjänsten, och/eller ses som en del i en vårdkedja där den unge innan varit beviljad andra öppenvårdsinsatser eller institutionsplacering. SPIRA kan också vara en insats för de ungdomar som faller under kommunernas aktivitetsansvar och som inte går i gymnasiet. Där blir SPIRA:s primära uppgift att stötta ungdomarna tillbaka till skolan alternativt till annan sysselsättning.  

Målsättning och idé
Forskningen visar att en daglig sysselsättning och en vardaglig fungerande struktur är en av de största skyddsfaktorerna mot utanförskap samt minskar risken för bland annat psykisk ohälsa, social isolering och missbruk. Därmed är SPIRA:s målsättning att:

Genom individfokuserat relationellt arbete stärka individen så pass att denne med stöd kan skapa och bibehålla en meningsfull vardag med sysselsättning och på så vis förebygga ett liv i utanförskap.

Vi som arbetar har alla adekvata högskoleutbildningar samt vidare utbildningar.  

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Hanna Classon

Hanna Classon

Samordnare Spira

076 323 49 03

Marie-Therese Ayoub

Marie-Therese Ayoub

Chef Magelungen BO

070- 43 003 16