SPIRA

SPIRA står för Skola- Praktik- Relationsskapande- Individstöd och Arbete

Syftet är att ge unga stöd till daglig sysselsättning och en fungerande vardag

Spira riktar sig till unga i åldern 16-22 som saknar en fungerande vardag och/eller en daglig sysselsättning och kan vara den första insats som beviljats från socialtjänsten, men kan också följa på tidigare öppenvårdsinsatser eller som en del av en vårdkedja efter institutionsplacering. Spira arbetar med varierande problematik.

Det kan vara konflikter med föräldrar, skola eller andra delar av vuxenvärlden eller svårigheter kopplade till att hantera sociala relationer och/eller riskbeteenden för att utveckla missbruk eller kriminalitet samt även psykiatrisk problematik.

Målsättning och idé

Forskning visar att en daglig sysselsättning och en vardaglig fungerande struktur är en av de största skyddsfaktorerna mot utanförskap och minskar risken för bland annat psykisk ohälsa, social isolering och missbruk

Spira är utifrån detta uppbyggt för att så snart som möjligt få igång den unge i en daglig sysselsättning, vanligen en praktikplats eller utbildning, och en fungerande vardag med den unges egna mål och drömmar i fokus. Med fungerande vardag menas att kunna ha goda rutiner för hälsa, mat, sömn och dygnsrytm men också ta kontroll över sin ekonomi och utgifter.

Arbetssätt

Spira fokuserar på viktiga skyddsfaktorer såsom fungerande sysselsättning och funktionell vardag. Förhållningssättet i arbetet är lösningsfokuserat, salutogent med ett tydligt fokus på positiv förstärkning. Det relationella perspektivet är centralt vi ser det nödvändigt att ha en god arbetsallians med både den unge och det omgivande nätverket. 

Vi som arbetar är alla högskoleutbildade med olika vidareutbildningar inom olika terapeutiska inriktningar.

 Vill du veta mera?

Kontakta oss

Marie-Therese Ayoub

Marie-Therese Ayoub

chef Magelungen Bo

070 43 003 16